รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับ ปวช. ปี 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขา เลขที่ใบสมัคร สถานะ
1 นาย ธนะวัฒน์ แซ่ลิ่ม โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111063 ลงทะเบียนแล้ว
2 ด.ช. ณัฐพล วิวัฒน์สวัสดินนท์ โรงเรียนอักษรศิริ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111062 ลงทะเบียนแล้ว
3 น.ส. ชลลดา สิรินทร์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111061 ลงทะเบียนแล้ว
4 ด.ช. ปุณณวิช ธรรมรัตน์ โรงเรียนแสงทองวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111060 ลงทะเบียนแล้ว
5 น.ส. รมิตา เกิดเมืองเล็ก โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111059 ลงทะเบียนแล้ว
6 น.ส. อัจฉรา เเดงเป็นเดิม โรงเรียนสะบ้าย้อยวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111058 รอลงทะเบียน
7 นาย เนวิน ฉันทจุลสินธุ์ โรงเรียนพลวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111057 ลงทะเบียนแล้ว
8 นาย โชติภัทร์ จงธนพิมาน โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111056 รอลงทะเบียน
9 นาย ภูรินทร์ หนูเอียด โรงเรียนพลวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111055 รอลงทะเบียน
10 นาย ทัศน์พล แซ่ลี้ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111054 ลงทะเบียนแล้ว
11 นาย ภานุวัฒน์ ติ่งหะ โรงเรียนกำแพงวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111053 รอลงทะเบียน
12 นาย ณัฏฐากร ราชเล็ก อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111052 ลงทะเบียนแล้ว
13 นาย ชัชนันท์ แววทองรักษ์ โรงเรียนแสงทองวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111051 ลงทะเบียนแล้ว
14 นาย ชัยวัฒน์ ศิริ โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111050 ลงทะเบียนแล้ว
15 น.ส. ธนิสร หนูสอน โรงเรียนมัธยมจิตจัณ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111049 ลงทะเบียนแล้ว
16 น.ส. สิริรัตน์ ชัยแก้ว โรงเรียนมัธยมจิตจัณ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111048 ลงทะเบียนแล้ว
17 น.ส. อาทิตยา สุวรรณคีรี โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111047 ลงทะเบียนแล้ว
18 นาย ธนพล กาหยี โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111046 ลงทะเบียนแล้ว
19 นาย อินโช แซ่ลิ่ม โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111045 ลงทะเบียนแล้ว
20 นาย อุดมเกียรติวงศ์ สังข์ทอง โรงเรียนบ้านไร่ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111044 ลงทะเบียนแล้ว
21 ด.ช. ญาณาธิป กาญจนะรังษี โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111043 ลงทะเบียนแล้ว
22 นาย พรชัย คงคล้ายเเก้ว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111042 ลงทะเบียนแล้ว
23 นาย วิธวินท์ อินทรฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111041 ลงทะเบียนแล้ว
24 นาย ต่อพงศ์ คงทอง โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดคลองเรียน) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111040 ลงทะเบียนแล้ว
25 ด.ช. พลกฤษณ์ สุขะนันท์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111039 ลงทะเบียนแล้ว
26 ด.ญ. ดวงกมล สาสุธรรม โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111038 ลงทะเบียนแล้ว
27 น.ส. วรรณษา พลวัฒน์ โรงเรียนคันธพิทยาคาร คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111037 ลงทะเบียนแล้ว
28 นาย ฟิตตรี เหมมัน โรงเรียนป่าเรียนวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111036 รอลงทะเบียน
29 นาย เลิศพร สรประสิทธิ์ โรงเรียนวัดนิคมประสาทมิตรภาพที่ 149 คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111035 ลงทะเบียนแล้ว
30 นาย กันตธร กาเหย็ม โรงเรียนประทีปศาสน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111034 ลงทะเบียนแล้ว
31 ด.ญ. วรัญญ์ ไชยมณี โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111033 รอลงทะเบียน
32 น.ส. นันทกา แก้วจันทร์ โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111032 รอลงทะเบียน
33 น.ส. กันยารัต ศิลปพรหม โรงเรียนพะตงประธานคีรีวัฒน์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111031 รอลงทะเบียน
34 นาย พิสิษฐ์ อุย โรงเรียนคุณธรรมวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111030 ลงทะเบียนแล้ว
35 นาย ปฏิพล มิตรช่วยรอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111029 ลงทะเบียนแล้ว
36 นาย วิชาวิตร์ ยู โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111028 ลงทะเบียนแล้ว
37 นาย ณัฐภาส นิ่มแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111027 ลงทะเบียนแล้ว
38 น.ส. ศุภสุตา ดีเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111026 ลงทะเบียนแล้ว
39 นาย ศุภกฤต รัตนมณี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111025 รอลงทะเบียน
40 น.ส. จุฑามาศ บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111024 รอลงทะเบียน