รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับ ปวช. ปี 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขา เลขที่ใบสมัคร สถานะ
1 นาย พิสิษฐ์ อุย โรงเรียนคุณธรรมวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111030 รอลงทะเบียน
2 นาย ปฏิพล มิตรช่วยรอด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111029 รอลงทะเบียน
3 นาย วิชาวิตร์ ยู โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111028 ลงทะเบียนแล้ว
4 นาย ณัฐภาส นิ่มแก้ว โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111027 รอลงทะเบียน
5 น.ส. ศุภสุตา ดีเดช โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111026 รอลงทะเบียน
6 นาย ศุภกฤต รัตนมณี โรงเรียนนาทวีวิทยาคม คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111025 รอลงทะเบียน
7 น.ส. จุฑามาศ บุญฤทธิ์ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111024 รอลงทะเบียน
8 น.ส. ศุภิสรา เรืองศรี โรงเรียนส่งเสริมศาสนาวิทยามูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111023 รอลงทะเบียน
9 นาย ธีรพัฒน์ ยิ่งดำนุ่น โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111022 รอลงทะเบียน
10 น.ส. กฤษณา พูลสุข โรงเรียนเทศบาล 3 (โศภนพิทยาคุณานุสรณ์) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111021 รอลงทะเบียน
11 ด.ช. อดิศร รูบามา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111020 รอลงทะเบียน
12 น.ส. คีตภัทร หมาดอาด โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111019 รอลงทะเบียน
13 ด.ช. ธาริลฟารุค ปราท์ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111018 รอลงทะเบียน
14 ด.ช. จิณณพัต กลิ่นแพทย์กิจ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111017 รอลงทะเบียน
15 ด.ญ. สุจริตตา พรหมรักษ์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111016 รอลงทะเบียน
16 นาย ปวิชชญา แซ่จุ่ย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111015 รอลงทะเบียน
17 นาย กุลภัทร์ พันธ์โต โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111014 รอลงทะเบียน
18 ด.ญ. รัยฮาล หมัดล่า โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111013 รอลงทะเบียน
19 ด.ญ. ชฎาพร ชาติประสิทธิ์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111012 รอลงทะเบียน
20 ด.ช. กฤติธี ชมภู โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111011 รอลงทะเบียน
21 น.ส. หนึ่งฤทัย เเซ่เก๊ก โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111010 รอลงทะเบียน
22 นาย นัครพล กลิ่นเเก้วณรงค์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111009 รอลงทะเบียน
23 น.ส. สุธาทิพย์ ราชสีห์ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111008 รอลงทะเบียน
24 นาย ปวีณ์กร ติชยาธิคม โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111007 รอลงทะเบียน
25 นาย ธนภัทร จับทรพิทักษ์ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111006 รอลงทะเบียน
26 ด.ช. ภาคิน เจริญพจน์ โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111005 รอลงทะเบียน
27 ด.ญ. สุพรรณษา ผดุงธรรมรักษา โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111004 รอลงทะเบียน
28 น.ส. ยุพารัตน์ แป้นทอง โรงเรียนรัตภูมิวิทยา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111003 รอลงทะเบียน
29 นาย พรชัย คงคล้ายเเก้ว โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111002 รอลงทะเบียน
30 นาย วัชรวิชญ์ ฉิมพาลี โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็งเสียงสามัคคี) คอมพิวเตอร์กราฟิก 621111001 รอลงทะเบียน
31 น.ส. มยุรฉัตร มากสุข โรงเรียนตะโหมด การท่องเที่ยว 621101046 รอลงทะเบียน
32 น.ส. ภัคจิรา แซ่ซื้อ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ การท่องเที่ยว 621101045 ลงทะเบียนแล้ว
33 น.ส. อรอนง จิตตพุทธิ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ การท่องเที่ยว 621101044 ลงทะเบียนแล้ว
34 น.ส. ฐิติยาภรณ์​ คงประดิษฐ​ โรงเรียนวัดศรีวิเทศสังฆาราม การท่องเที่ยว 621101043 รอลงทะเบียน
35 น.ส. รัฐวรรณ แก้วประดับเพชร ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาหม่อม การท่องเที่ยว 621101042 รอลงทะเบียน
36 ด.ญ. ปิ่นวดา ส่งแก้ว โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ การท่องเที่ยว 621101041 รอลงทะเบียน
37 น.ส. วาสินี พรหมปาลิต โรงเรียนแจ้งวิทยา การท่องเที่ยว 621101040 รอลงทะเบียน
38 ด.ญ. สัญญาวีร์ เลื่อนนก โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา การท่องเที่ยว 621101039 รอลงทะเบียน
39 ด.ญ. สุณาณี รักเช็ด โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา การท่องเที่ยว 621101038 รอลงทะเบียน
40 ด.ญ. อภิเนษฐ์ แก้วมาก โรงเรียนกอบกาญจน์ศึกษา การท่องเที่ยว 621101037 รอลงทะเบียน