รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับ ปวส. ปี 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขา เลขที่ใบสมัคร สถานะ
1 นาย ธนวัตน์ รำไพภักดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101026 ลงทะเบียนแล้ว
2 น.ส. นวพร สินคง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101025 รอลงทะเบียน
3 น.ส. กิติยา มุกดา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101024 รอลงทะเบียน
4 น.ส. ศศิธร คงศรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101023 ลงทะเบียนแล้ว
5 น.ส. เจตสุภา ทองแก้ว วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ การท่องเที่ยว 622101022 ลงทะเบียนแล้ว
6 นาย ณัฐกิตต์ สุขมาตย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101021 ลงทะเบียนแล้ว
7 น.ส. ธนัชญา ชูเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101020 ลงทะเบียนแล้ว
8 น.ส. ศิริวรรณ จัตตุศาตร์ วิทยาลัยการอาชีพนาทวี การท่องเที่ยว 622101019 ลงทะเบียนแล้ว
9 น.ส. ปนัดดา ช่วยเนียม วิทยาลัยการอาชีพนาทวี การท่องเที่ยว 622101018 ลงทะเบียนแล้ว
10 น.ส. ฐานิสา ณ นคร วิทยาลัยการอาชีพนาทวี การท่องเที่ยว 622101017 ลงทะเบียนแล้ว
11 น.ส. จุฬาลักษณ์ พินิจสกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101016 ลงทะเบียนแล้ว
12 น.ส. กัญญาณัฐ รัตนมา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ การท่องเที่ยว 622101015 ลงทะเบียนแล้ว
13 น.ส. สากีน๊ะ เสาวคนธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101014 ลงทะเบียนแล้ว
14 น.ส. กชภัส พิทยากุลเดชา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101013 ลงทะเบียนแล้ว
15 น.ส. ฉมาพรรณ หนูไหม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101012 ลงทะเบียนแล้ว
16 น.ส. จรีรัตน์ หีมหม๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101011 ลงทะเบียนแล้ว
17 น.ส. จันทนิ ดอนเตาเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ การท่องเที่ยว 622101010 รอลงทะเบียน
18 นาย อิลมี มามะ [ไม่ระบุ] การท่องเที่ยว 622101009 รอลงทะเบียน
19 น.ส. ณิชาภัทร โสกมล โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ การท่องเที่ยว 622101008 รอลงทะเบียน
20 น.ส. สุริยาวดี ทองมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101007 รอลงทะเบียน
21 น.ส. กรรณติยา ขาวเชื้อ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ การท่องเที่ยว 622101006 รอลงทะเบียน
22 น.ส. วราภรณ์ จันทร์อุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ การท่องเที่ยว 622101005 รอลงทะเบียน
23 น.ส. ศุจินทรา ชัยสุตานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101004 รอลงทะเบียน
24 น.ส. บัวแก้ว กลิ่นแก้วณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ การท่องเที่ยว 622101003 ลงทะเบียนแล้ว
25 น.ส. สุกัลยา แสงรุ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101002 ลงทะเบียนแล้ว
26 น.ส. สุกัลยา แสงรุ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101001 รอลงทะเบียน
27 น.ส. กิติยา มุกดา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 622091001 ลงทะเบียนแล้ว
28 น.ส. สุดารัตน์ สาระภี วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ภาษาต่างประเทศ 622081038 ลงทะเบียนแล้ว
29 น.ส. ธัญญารัตน์ จันสมดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081037 ลงทะเบียนแล้ว
30 น.ส. ศศิกานต์ ซังช่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081036 ลงทะเบียนแล้ว
31 น.ส. กรองพร แก้วลำหัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง ภาษาต่างประเทศ 622081035 รอลงทะเบียน
32 น.ส. เหม่ฟาง เต็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081034 ลงทะเบียนแล้ว
33 น.ส. อรัญญา มหาชัย วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ภาษาต่างประเทศ 622081033 ลงทะเบียนแล้ว
34 น.ส. กุลธิดา แซ่ซี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081032 ลงทะเบียนแล้ว
35 น.ส. ศรัณญา หนูมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา ภาษาต่างประเทศ 622081031 ลงทะเบียนแล้ว
36 นาย พันทอง จะฟู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081030 ลงทะเบียนแล้ว
37 นาย กันต์เอนก จันทราช วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081029 ลงทะเบียนแล้ว
38 น.ส. ปัณฑารีย์ สังข์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081028 ลงทะเบียนแล้ว
39 น.ส. ชนัทฐา แซ่ตั้ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081027 ลงทะเบียนแล้ว
40 น.ส. เจนจิรา สุวรรณละออง วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่ ภาษาต่างประเทศ 622081026 ลงทะเบียนแล้ว