รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับ ปวส. ปี 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขา เลขที่ใบสมัคร สถานะ
1 น.ส. จรีรัตน์ หีมหม๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101011 ลงทะเบียนแล้ว
2 น.ส. จันทนิ ดอนเตาเหล็ก วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ การท่องเที่ยว 622101010 รอลงทะเบียน
3 นาย อิลมี มามะ [ไม่ระบุ] การท่องเที่ยว 622101009 รอลงทะเบียน
4 น.ส. ณิชาภัทร โสกมล โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์ การท่องเที่ยว 622101008 รอลงทะเบียน
5 น.ส. สุริยาวดี ทองมาก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101007 รอลงทะเบียน
6 น.ส. กรรณติยา ขาวเชื้อ โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ การท่องเที่ยว 622101006 รอลงทะเบียน
7 น.ส. วราภรณ์ จันทร์อุดม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ การท่องเที่ยว 622101005 รอลงทะเบียน
8 น.ส. ศุจินทรา ชัยสุตานนท์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101004 รอลงทะเบียน
9 น.ส. บัวแก้ว กลิ่นแก้วณรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ การท่องเที่ยว 622101003 รอลงทะเบียน
10 น.ส. สุกัลยา แสงรุ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101002 ลงทะเบียนแล้ว
11 น.ส. สุกัลยา แสงรุ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 622101001 รอลงทะเบียน
12 น.ส. พิมพ์ชนก ซิ้ววิลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081019 ลงทะเบียนแล้ว
13 นาย ฐานิสร์ จันทสุวรรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081018 ลงทะเบียนแล้ว
14 น.ส. ดั่งฤทัย ทองแก้วกูล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081017 รอลงทะเบียน
15 น.ส. สุธิมาศ ภิรมย์ชุ่ม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081016 รอลงทะเบียน
16 น.ส. อภิษฎา พลสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081015 ลงทะเบียนแล้ว
17 น.ส. สุไรยา หมัดขรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081014 รอลงทะเบียน
18 นาย นวมินทร์ โล่ห์สุริยะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081013 ลงทะเบียนแล้ว
19 น.ส. อัสมา นพกะ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ภาษาต่างประเทศ 622081012 รอลงทะเบียน
20 น.ส. มนัสวี วศินบุลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081011 รอลงทะเบียน
21 น.ส. สุตาภัทร มโนรัตน์สกุล วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081010 รอลงทะเบียน
22 น.ส. อทิตญา เชษฐเผ่าพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081009 รอลงทะเบียน
23 น.ส. ชนากาญ มณี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081008 รอลงทะเบียน
24 น.ส. วริศรา ว่องวิทยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081007 รอลงทะเบียน
25 น.ส. อินทิรา บุญเรือง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081006 รอลงทะเบียน
26 นาย ปริยภัทร สีดำอ่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081005 รอลงทะเบียน
27 นาย พงศกร ยินดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081004 ลงทะเบียนแล้ว
28 น.ส. นันธนัช จันทภาโส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081003 รอลงทะเบียน
29 น.ส. อรณิชา เพ็งสม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081002 รอลงทะเบียน
30 น.ส. รัชฎา ลาภบริสุทธิศักดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ ภาษาต่างประเทศ 622081001 รอลงทะเบียน
31 นาย ศิวกร ศิริวทัญญู วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071049 รอลงทะเบียน
32 น.ส. อมรรัตน์ รัตนรงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071048 รอลงทะเบียน
33 น.ส. นัทธมน สุขเกษม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071047 รอลงทะเบียน
34 น.ส. กีรติกา คงทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071046 รอลงทะเบียน
35 น.ส. มาดีน่า มูเก็ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071045 รอลงทะเบียน
36 น.ส. เขมิสรา รานวล วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071044 รอลงทะเบียน
37 น.ส. ปิยะธิดา ตริสัตยาธิษฐาน วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071043 รอลงทะเบียน
38 นาย ถิรเดช ไพรบึง วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071042 รอลงทะเบียน
39 นาย วราพล พึ่งพา วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071041 รอลงทะเบียน
40 นาย มุนินทร คำทินวงศ์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร เทคโนโลยีสารสนเทศ 622071040 รอลงทะเบียน