รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับ ปวส.พิเศษ ปี 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขา เลขที่ใบสมัคร สถานะ
1 น.ส. ปานิสรา เถนว้อง โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม) การท่องเที่ยว 623101033 รอลงทะเบียน
2 น.ส. อรอนงค์ ช่วยชูวงศ์ [ไม่ระบุ] การท่องเที่ยว 623101032 รอลงทะเบียน
3 น.ส. เขมิกา จินดาภรณ์ โรงเรียนหาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา การท่องเที่ยว 623101031 รอลงทะเบียน
4 น.ส. เกวริน หนาแน่น โรงเรียนสะเดา"ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" การท่องเที่ยว 623101030 รอลงทะเบียน
5 น.ส. ณัฐสิมา บิลมะหนุด โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101029 รอลงทะเบียน
6 น.ส. กชพร บุญเหลา โรงเรียนเทิงวิทยาคม การท่องเที่ยว 623101028 ลงทะเบียนแล้ว
7 น.ส. พรพัชรินทร์ แซ่ลิ่ม โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101027 รอลงทะเบียน
8 น.ส. เจนจิรา ขยายวงศ์ โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" การท่องเที่ยว 623101026 รอลงทะเบียน
9 น.ส. วณิชนันท์ ชีพชูชัย โรงเรียนสรรเสริญอิสลาม การท่องเที่ยว 623101025 รอลงทะเบียน
10 น.ส. อนัดดา มัดนุ้ย โรงเรียนบำรุงศาสน์ การท่องเที่ยว 623101024 ลงทะเบียนแล้ว
11 น.ส. ดารีน่า ศรีคงคา โรงเรียนบำรุงศาสน์ การท่องเที่ยว 623101023 ลงทะเบียนแล้ว
12 น.ส. อาลิสา ลาเตะ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101022 รอลงทะเบียน
13 น.ส. ชฎาวรรณ ชูฤทธิ์ โรงเรียนห้วยยอด การท่องเที่ยว 623101021 รอลงทะเบียน
14 นาย อัสรี ชัยศิริ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา การท่องเที่ยว 623101020 รอลงทะเบียน
15 น.ส. กัญญามณี ทองศิริ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก การท่องเที่ยว 623101019 ลงทะเบียนแล้ว
16 น.ส. พลอยชมพู ช้างอินทร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 การท่องเที่ยว 623101018 รอลงทะเบียน
17 น.ส. วีรวรรณ จันทร์สว่าง โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก การท่องเที่ยว 623101017 รอลงทะเบียน
18 น.ส. เนตรนภา ศรีทวี โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101016 ลงทะเบียนแล้ว
19 น.ส. ซาร่า เหมหมัด โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101015 รอลงทะเบียน
20 น.ส. อรฤดี สังข์แก้ว โรงเรียนนราธิวาส การท่องเที่ยว 623101014 รอลงทะเบียน
21 น.ส. ฐิติพร สังข์แก้ว โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" การท่องเที่ยว 623101013 รอลงทะเบียน
22 น.ส. บัยดูรี เหมหมาด โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101012 รอลงทะเบียน
23 น.ส. วนิดา โส๊ะหมัด โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101011 รอลงทะเบียน
24 น.ส. มาวาร์มัส เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101010 ลงทะเบียนแล้ว
25 น.ส. พนาลี เซ่งศิริ โรงเรียนส่องแสงวิทยา การท่องเที่ยว 623101009 ลงทะเบียนแล้ว
26 น.ส. ณัฏฐณิชา แก้วปฐม โรงเรียนส่องแสงวิทยา การท่องเที่ยว 623101008 ลงทะเบียนแล้ว
27 น.ส. รุจิรามณี หวานขื่น โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ การท่องเที่ยว 623101007 รอลงทะเบียน
28 น.ส. อาริต้า สายวารี [ไม่ระบุ] การท่องเที่ยว 623101006 รอลงทะเบียน
29 น.ส. อภิชญา พรหมแดง โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม การท่องเที่ยว 623101005 รอลงทะเบียน
30 น.ส. ภรรณนิดา อุโหยบ โรงเรียนควนโดนวิทยา การท่องเที่ยว 623101004 รอลงทะเบียน
31 น.ส. มนัสวรรณ มาลินี โรงเรียนควนโดนวิทยา การท่องเที่ยว 623101003 รอลงทะเบียน
32 นาย สุรินทร์ เหมสนิท โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101002 รอลงทะเบียน
33 น.ส. จรีรัตน์ หีมหม๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 623101001 รอลงทะเบียน
34 น.ส. ธันวดี นิลสุวรรณ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091027 ลงทะเบียนแล้ว
35 น.ส. ชลธิดา ทองจูด โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091026 ลงทะเบียนแล้ว
36 น.ส. กิติยา มุกดา วิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิชยการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091025 ลงทะเบียนแล้ว
37 น.ส. ลลิตา แก้วพิทักษ์ โรงเรียนเบตง"วีระราษฎร์ประสาน" การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091024 ลงทะเบียนแล้ว
38 น.ส. บุษญา บัวหมุน วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการสิงหนคร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091023 ลงทะเบียนแล้ว
39 นาย พิริยะ หนูเนียม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091022 ลงทะเบียนแล้ว
40 น.ส. กาญฐิมา บิลอะหลี โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091021 ลงทะเบียนแล้ว