รายชื่อผู้สมัครเรียนระดับ ปวส.พิเศษ ปี 2562


ลำดับ ชื่อ-สกุล โรงเรียน สาขา เลขที่ใบสมัคร สถานะ
1 นาย อัสรี ชัยศิริ โรงเรียนส่งเสริมศาสนา การท่องเที่ยว 623101020 รอลงทะเบียน
2 น.ส. กัญญามณี ทองศิริ โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก การท่องเที่ยว 623101019 รอลงทะเบียน
3 น.ส. พลอยชมพู ช้างอินทร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย 2 การท่องเที่ยว 623101018 รอลงทะเบียน
4 น.ส. วีรวรรณ จันทร์สว่าง โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก การท่องเที่ยว 623101017 รอลงทะเบียน
5 น.ส. เนตรนภา ศรีทวี โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101016 รอลงทะเบียน
6 น.ส. ซาร่า เหมหมัด โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101015 รอลงทะเบียน
7 น.ส. อรฤดี สังข์แก้ว โรงเรียนนราธิวาส การท่องเที่ยว 623101014 รอลงทะเบียน
8 น.ส. ฐิติพร สังข์แก้ว โรงเรียนสายบุรี"แจ้งประชาคาร" การท่องเที่ยว 623101013 รอลงทะเบียน
9 น.ส. บัยดูรี เหมหมาด โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101012 รอลงทะเบียน
10 น.ส. วนิดา โส๊ะหมัด โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101011 รอลงทะเบียน
11 น.ส. มาวาร์มัส เจ๊ะโว๊ะ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ การท่องเที่ยว 623101010 รอลงทะเบียน
12 น.ส. พนาลี เซ่งศิริ โรงเรียนส่องแสงวิทยา การท่องเที่ยว 623101009 รอลงทะเบียน
13 น.ส. ณัฏฐณิชา แก้วปฐม โรงเรียนส่องแสงวิทยา การท่องเที่ยว 623101008 รอลงทะเบียน
14 น.ส. รุจิรามณี หวานขื่น โรงเรียนหาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ การท่องเที่ยว 623101007 รอลงทะเบียน
15 น.ส. อาริต้า สายวารี [ไม่ระบุ] การท่องเที่ยว 623101006 รอลงทะเบียน
16 น.ส. อภิชญา พรหมแดง โรงเรียนหาดใหญ่พิทยาคม การท่องเที่ยว 623101005 รอลงทะเบียน
17 น.ส. ภรรณนิดา อุโหยบ โรงเรียนควนโดนวิทยา การท่องเที่ยว 623101004 รอลงทะเบียน
18 น.ส. มนัสวรรณ มาลินี โรงเรียนควนโดนวิทยา การท่องเที่ยว 623101003 รอลงทะเบียน
19 นาย สุรินทร์ เหมสนิท โรงเรียนดีนูลอิสลาม การท่องเที่ยว 623101002 รอลงทะเบียน
20 น.ส. จรีรัตน์ หีมหม๊ะ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การท่องเที่ยว 623101001 รอลงทะเบียน
21 นาย พิริยะ หนูเนียม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091022 รอลงทะเบียน
22 น.ส. กาญฐิมา บิลอะหลี โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091021 รอลงทะเบียน
23 น.ส. ฮูด้า บินโซ๊ะ โรงเรียนส่งเสริมวิทยามูลนิธิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091020 รอลงทะเบียน
24 น.ส. สมิตา หอมจันทร์ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091019 รอลงทะเบียน
25 น.ส. เจนจิตา ปะอาเด๊ะ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091018 รอลงทะเบียน
26 น.ส. อัญรญา ชมภู วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091017 รอลงทะเบียน
27 น.ส. ชนัญชิดา ชำนาญเวชกิจ วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091016 รอลงทะเบียน
28 น.ส. วัลยา แต้หล๊ะ โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091015 รอลงทะเบียน
29 น.ส. มารีย๊ะ เส็นดากัน โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091014 รอลงทะเบียน
30 น.ส. อลิษา หมินเต๊ะ โรงเรียนสามัคคีอิสลามวิทยา การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091013 รอลงทะเบียน
31 น.ส. รอฮานา มูหนะ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091012 ลงทะเบียนแล้ว
32 น.ส. อัสม๊ะ ตาเละ [ไม่ระบุ] การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091011 ลงทะเบียนแล้ว
33 นาย อภิสิทธิ์ วุฒิกรณ์ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอหาดใหญ่ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091010 รอลงทะเบียน
34 น.ส. อัชกัญญา บิลอะหลี โรงเรียนพัฒนาศาสตร์มูลนิธิ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091009 รอลงทะเบียน
35 น.ส. รอดีย๊ะ รัตตำ โรงเรียนส่งเสริมอิสลาม การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091008 ลงทะเบียนแล้ว
36 น.ส. กินรี โส๊ะหลี [ไม่ระบุ] การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091007 รอลงทะเบียน
37 น.ส. นูรีซัน ดือราเเม [ไม่ระบุ] การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091006 รอลงทะเบียน
38 น.ส. จุฑารัตน์ ขวัญศรีสุก วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091005 รอลงทะเบียน
39 น.ส. ฟามีรา ตูแวกาจิ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091004 รอลงทะเบียน
40 น.ส. อนัดดา มัดนุ้ย โรงเรียนบำรุงศาสน์ การจัดการธุรกิจค้าปลีก 623091003 รอลงทะเบียน